• ข้อมูลทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนของไทยในสหภาพเมียนมาร์ ปี 2557-2558
    โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง     อ่านต่อ
  • แนวทางการพัฒนาและขยายการค้าชายแดนระหว่างไทยกับเมียนมาร์
    โดย สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงย่างกุ้ง     อ่านต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ditp
thaibiz
fti
umfcci
thaiembassy
jsccib
dica
ftimatching
boi