• คุณปณิธาน ปวโรฬารวิทยา                                                                                           ประธาน
 • คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง                                                                                          เลขาธิการ
 • คุณนาคาญ์ ทวิชาวัฒน์                                                                                                  เลขาธิการ
 • คุณวิชัย สกลวรารุ่งเรือง                                                                                                กรรมการ
 • คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์                                                                                                   กรรมการ
 • คุณปิตินุช อุทัยวรรณ์                                                                                                     กรรมการ
 • คุณสมคิด เวคินวัฒนเศรษฐ์                                                                                           กรรมการ
 • คุณนิยม ไวยรัชพานิช                                                                                                    กรรมการ
 • คุณพัฒนา สิทธิสมบัติ                                                                                                    กรรมการ
 • คุณสรชัย เตรียมชนะเดช                                                                                              กรรมการ
 • คุณวีระศักดิ์ สุตัณฑวิบูลย์                                                                                              กรรมการ
 • คุณไพบูลย์ ตั้งกนกไพโรจน์                                                                                          กรรมการ
 • คุณชัยณรงค์ นิศามณีวงศ์                                                                                             กรรมการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ditp
thaibiz
fti
umfcci
thaiembassy
jsccib
dica
ftimatching
boi