Home รายนามคณะกรรมการ

รายนามคณะกรรมการ

รายชื่อคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-เมียนมา วาระปี 2561-2563

 1. นายชาติชาย            พานิชชีวะ                                           ที่ปรึกษา
 2. นายปณิธาน             ปวโรฬารวิทยา                                   ที่ปรึกษา
 3. นายนิยม                 ไวยรัชพานิช                                  ที่ปรึกษา
 4. พันเอกดร.ศรัณยู       วิริยเวชกุล                                         ที่ปรึกษา          
 5. นายกริช                 อึ้งวิฑูรสถิตย์                                     ประธาน
 6. นายเกษตร              วิเศษศักดิ์สันติ                                รองประธาน
 7. นายวิชัย                 เข็มทองคำ                                         รองประธาน
 8. นางอภิรดี                สินสุขเพิ่มพูน                                 รองประธาน
 9. ดร.การุณ                สิทธิสัมฤทธิ์                                   กรรมการ
 10. นายณัฏฐชัย             อุดมวิทยารัตน์                                กรรมการ
 11. นางสาวณัฏฐิณี          อังควาณิชย์สุข                                กรรมการ
 12. นายณัฐพล               มีแสง                                          กรรมการ
 13. นายณัฐวัสส์             บุญสอน                                        กรรมการ
 14. นายทรงกฤฎต์                   ตั้งกิตไพบูลย์                          กรรมการ
 15. นายธานัท               โฆวัฒวินทะ                                  กรรมการ
 16. นางสาวบุญญารัสมิ์     ศรีใจสถาน                                   กรรมการ
 17. นายบุญรักษ์            พัฒนยินดี                                    กรรมการ
 18. นางสาวปภัสรา         อยู่รัมย์                                         กรรมการ
 19. นางสาวพุทธิภา         นุกุลประดิษฐ์                                 กรรมการ
 20. นางสาวลักษิกา         ปิ่นสุวรรณ                                     กรรมการ
 21. ม.ล.ลือศักดิ์             จักรพันธุ์                                       กรรมการ
 22. นายวิเชียร              เชิดชูตระกูลทอง                              กรรมการ
 23. นายวีระศักดิ์            สุตัณฑวิบูลย์                                   กรรมการ
 24. นายสรชัย               เตรียมชนะเดช                               กรรมการ
 25. นายสาณิต               รัตนาวะดี                                      กรรมการ
 26. นางสุทธิ์สมร            แสงสุรศักดิ์ชัย                               กรรมการ
 27. นางสุธิพร                เจียรยุทธศักดิ์                                 กรรมการ
 28. นายอมรพันธุ์            พูลสวัสดิ์                                       กรรมการ
 29. นายอำนาจ              ศรีจำเริญ                                      กรรมการ
 30. นายเอกพร              โฆษะครรชิต                                  กรรมการ
 31. นายธนวัฒน์             จิตบรรเทิงพันธ์                              กรรมการเหรัญญิก
 32. นายอดุล                 ขาวละออ                                      กรรมการนายทะเบียน
 33. นายกฤษฎา             ประเสริฐสุโข                                 กรรมการเลขานุการ