• ปลัดกระทรวงต่างประเทศ                                                                               
 • ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 • ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา   
 • อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
 • อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ   
 • อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ    
 • อธิบดีกรมศุลกากร   
 • เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการค้าและการลงทุน   
 • เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
 • เอกอัครราชทูตไทยประจำกรุงย่างกุ้ง     
 • อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ ประจำกรุงย่างกุ้ง   
 • ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือเพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ  
 • ผู้อำนวยการสำนักเศรษฐกิจอุตสาหกรรม 
 • เจ้ากรมกิจการชายแดนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
 • รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คุณธวัชชัย เฮงประเสริฐ)
 • รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล)
 • เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คุณกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา)
 • คุณสมหะทัย พานิชชีวะ
 • คุณไบรอัน มาร์คาร์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ditp
thaibiz
fti
umfcci
thaiembassy
jsccib
dica
ftimatching
boi