Home เกี่ยวกับสภาฯ สภาธุรกิจไทย-เมียนมา

สภาธุรกิจไทย-เมียนมา

สภาธุรกิจไทย-เมียนมา เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2553 โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ภายใต้การสนับสนุนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) โดยได้เห็นพ้องให้มีการดำเนินการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-เมียนมา (Thailand-Myanmar Business Council) เพื่อให้เป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนเมียนมา และรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกัน