Home About เมียนมา 2020 มิติการเปลี่ยนแปลงกับโอกาสของธุรกิจไทย

เมียนมา 2020 มิติการเปลี่ยนแปลงกับโอกาสของธุรกิจไทย

756
0

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศเมียนมา หลังจากเปิดประเทศและเปิดรับการค้าการลงทุนจากต่างชาติ ในด้านการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ เทคโนโลยี สาธาณูปโภคพื้นฐาน และความเป็นอยู่ทางสังคม
 2. เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเผชิญกับความเสี่ยงด้านการค้าการลงทุนในประเทศเมียนมาและแนวทางการรับมือแก้ไข ซึ่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้
 3. เพื่อให้เข้าใจรูปแบบการดำเนินธุรกิจของประเทศเมียนมาในปัจจุบัน เรียนรู้กลยุทธ์และการปรับตัวเพื่อเปิดรับโอกาส และสามารถมีแนวทางในการดำเนินธุรกิจค้าขายและการลงทุนได้

รูปแบบการจัดงาน

 • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “เมียนมา 2020 : มิติการเปลี่ยนแปลงกับโอกาสของธุรกิจไทย”
 • การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Today and Future of Thilawa SEZ”
 • การเสวนา เรื่อง เรียนรู้ประสบการณ์กับการวางกลยุทธ์ทางธุรกิจ
 • Speaker: คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์ (ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา)
 • Speaker: Mr. Zaw Moe Lwin (Member of Parliament Kyauktan Township constituency 1)
 • Speaker: คุณยงยุทธ วงศ์ธีระสูตร (กรรมการบริหาร บริษัท เอ็กซ์ไอที เซอร์วิสเซส จำกัด)
 • Speaker: คุณยศพนต์ จันทร์สุขศรี (กรรมการผู้จัดการ บริษัท GL&R Marchetti จำกัด และ Moonspace)
 • Speaker: คุณวรมินทร์ ถาวราภา (หัวหน้าสำนักงานผู้แทนย่างกุ้ง EXIM Bank)
 • Moderator: คุณธนวัฒน์ จิตบรรเทิงพันธ์ (กรรมการเหรัญญิก)
 • Interpreter: Mr. Aung Soe (Secretary of The Embassy of the Republic of the Union of Myanmar)

รายละเอียดการจัดงาน

วันที่จัดงาน:     วันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563

เวลา:             13.00 – 17.00 น.

สถานที่:           ห้องประชุม Passion 802 ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กลุ่มเป้าหมาย:  จำนวน 50 – 80 ท่าน