Home ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

  • การเข้าร่วมงานสัมมนา Myanmar Insight 2019

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา (คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์) และคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-เมียนมา ได้เข้าร่วมงานสัมมนาการลงทุน “เมียนมา อินไซต์ 2019” (Myanmar Insight 2019) ครั้งที่ 4 จัดโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ร่วมกับสมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ข้อมูลเชิงลึกด้านการค้าและการลงทุนในเมียนมา รวมทั้งพบปะผู้กำหนดนโยบาย ตลอดจนอัพเดทเทรนด์พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันให้แก่กลุ่มนักธุรกิจไทยหรือผู้สนใจลงทุนในเมียนมา อาทิ โอกาสความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับเมียนมา การพัฒนาเศรษฐกิจของเมียนมา อุตสาหกรรมดาวรุ่ง การปรับปรุงกฎหมายเพื่อส่งเสริมการลงทุน ตลอดจนการกระชับความสัมพันธ์ และชี้ให้เห็นถึงศักยภาพในการขยายตลาดการค้าการลงทุนให้กลายเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระดับชาติ

การจัดสัมมนาในปีนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา พร้อมฟังปาฐกถาพิเศษจาก นายตอง ทุน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลงทุน และความสัมพันธ์เศรษฐกิจต่างประเทศเมียนมาเกี่ยวกับ “โอกาสด้านการลงทุนในเมียนมาของนักลงทุนไทย” Investment Opportunities in Myanmar for Thai Investors) ต่อด้วยการเสวนาพิเศษ “การทำธุรกิจที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม”(Doing Business for Responsibility) จาก ดร.ศุภชัย พานิชภักดิ์ อดีตเลขาธิการ การประชุมสหประชา ชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (UNCTAD) และอดีตผู้อำนวยการใหญ่องค์การการค้าโลก (WTO)

โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ แผนพัฒนาอย่างยั่งยืนของเมียนมา (Myanmar Sustainable Development Plan: MSDP) และโครงการพัฒนาประเทศ Project Bank ของเมียนมา, โอกาสการลงทุนด้านไฟฟ้าและพลังงาน, อัพเดทข้อมูลเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ที่เปิดโอกาสให้บริษัทต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจค้าปลีก-ค้าส่ง ซึ่งเป็นอีกภาคธุรกิจ ที่น่าสนใจลงทุน สุดท้ายโอกาสและลู่ทางการขยายฐานการผลิตมายังประเทศเมียนมา

  • การพบปะหารือเพื่อให้ข้อมูลและความร่วมมือกับบริษัท NRI Consulting & Solution (Thailand)

เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 ทางบริษัท NRI Consulting & Solution (Thailand) จำกัด ได้ขอพปะหารือกับคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-เมียนมา เพื่อขอรับฟังการบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์การค้าการลงทุนของนักธุรกิจไทยและญี่ปุ่นในเมียนมา รวมทั้งเพื่อหาโอกาสที่ญี่ปุ่นจะช่วยส่งเสริมนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในเมียนมา โดยข้อมูลที่ได้ จะใช้เป็นแนวทางในการจัดสัมมนาของบริษัท NRI Consulting & Solution (Thailand) จำกัด ต่อไป

  • การร่วมงานเปิดตัวหนังสือ“2491 งานฉลองเอกราชพม่า: ปฐมบทการสถาปนาความสัมพันธ์ไทยพม่า”

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา (คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์) ได้เข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือ “2491 งานฉลองเอกราชพม่า: ปฐมบทการสถาปนาความสัมพันธ์ไทย-พม่า” จัดโดยกรมเอเชียตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ โดยกระทรวงการต่างประเทศได้จัดพิมพ์หนังสือดังกล่าวเนื่องในโอกาสครบรอบ 70 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเมียนมา โดยรูปแบบหนังสือดังกล่าวเป็นการรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิซึ่งเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์ของกระทรวงการต่างประเทศเข้าไว้ด้วยกัน รวมทั้งเสริมด้วยข้อมูลจากแหล่งอื่นๆ และสอดแทรกเกร็ดความรู้ที่น่าสนใจเมื่อครั้งที่ไทยและเมียนมาในขณะนั้นได้ประสานงานเพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ระหว่างกัน

  • การร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาว่าด้วยเรื่องแนวทางการสนับสนุนให้นักธุรกิจไทยลงทุนใน CLMV ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา (คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์) ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนาว่าด้วยเรื่องแนวทางการสนับสนุนให้นักธุรกิจไทยลงทุนใน CLMV ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว ซึ่งจัดโดยสภาธุรกิจไทย-ลาว สมาคมนักธุรกิจไทยในสปป.ลาว และสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักธุรกิจไทยที่ลงทุนอยู่ใน CLMV และนักธุรกิจไทยที่มีความประสงค์จะลงทุนใน CLMV ได้เข้ารับฟะงและเสนอความคิดเห็นเพื่อเป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการลงทุนต่อไป

  • การเข้าร่วมประชุมภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนไทยเมียนมา

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562 ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา (คุณกริช อึ้งวิฑูรสถิตย์) เข้าร่วมประชุมภาครัฐและเอกชนเพื่อส่งเสริมการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา แม่สอด จังหวัดตาก โดยมีรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายจุรินทร์ ลักษณวิศษฏ์) เป็นประธาน

ทั้งนี้ กรมการค้าต่างประเทศเล็งเห็นถึงบทบาทสำคัญของสภาธุรกิจไทย-เมียนมา ที่มีส่วนรช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดนไทย-เมียนมา ท่ามกลางผลกระทบจากมาตราการต่างๆ ของภาครัฐที่ส่งผลต่อการดำเนินธุรกิจตลอดมา