ความเป็นมา
สภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์ (Thai-Myanmar Business Council: TM-BC) ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 โดยความเห็นพ้องร่วมกันของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน หรือ กกร. (The Joint Standing Committee on Commerce, Industry and Banking: JSCCIB) เพื่อให้เป็นกลไกการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับเอกชนเมียนมาร์ในการรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกัน โดยในส่วนฝั่งเมียนมาร์ได้มีการจัดตั้งสภาธุรกิจเมียนมาร์-ไทย (Myanmar-Thai Business Council: MT-BC) แล้วเช่นกัน ซึ่งได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจการพัฒนาความร่วมมือร่วมกันของทั้งสองสภาธุรกิจ เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหภาพเมียนมาร์ (The Union of Myanmar Federation of Chambers of Commerce and Industry: UMFCCI)

โดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (The Federation of Thai Industries: F.T.I.) เป็นเจ้าภาพในการทำหน้าที่กำกับดูแลและดำเนินงานสภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์ โดยมีนายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา (Mr. Panitarn Pavarolavidya) เป็นประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์คนปัจจุบัน

นโยบายการดำเนินงาน
ดำเนินการอย่างโปร่งใส ไม่ยุ่งเกี่ยวทางการเมือง ส่งเสริมงานด้านเมียนมาร์ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
วัตถุประสงค์
  • ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า  การลงทุน โลจิสติกส์  การท่องเที่ยว และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ตลอดจนวัฒนธรรมของทั้งสองฝ่าย
  • เป็นศูนย์กลางความร่วมมือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจไทยและเมียนมาร์ที่สนใจจะติดต่อธุรกิจระหว่างสองประเทศ ตลอดจนการผลักดันผลการดำเนินการให้เป็นรูปธรรมทางธุรกิจ และให้การสนับสนุนความร่วมมือด้านองค์ความรู้ กระบวนการวิจัย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ditp
thaibiz
fti
umfcci
thaiembassy
jsccib
dica
ftimatching
boi