สมัครสมาชิก

ชื่อของคุณ (ต้องการ)

อีเมล์ของคุณ (ต้องการ)

อัพโหลดใบสมัคร (ต้องการ)

สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ

  • ได้รับข่าวสารข้อมูลเศรษฐกิจการค้า การลงทุนระหว่างไทย-เมียนมาร์ เพื่อประโยชน์ต่อการวิเคราะห์สถานการณ์และกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ
  • ช่องทางการมีส่วนร่วมในการร่วมแลกเปลี่ยนทัศนะทางธุรกิจระหว่างกลุ่มสมาชิก และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจากทั้งสองประเทศ
  • มีสภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์เป็นตัวแทนภาคธุรกิจไทย ในการเจรจาระหว่างภาครัฐและเอกชนเมียนมาร์
  • มีส่วนร่วมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์และสภาธุรกิจเมียนมาร์-ไทย
  • เครือข่ายสมาชิกสภาธุรกิจไทย-เมียนมาร์
  • เครือข่ายความร่วมมือกับสภาธุรกิจไทยในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขงทั้งหมด เพื่อมีส่วนร่วมและผลักดันโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง

เอกสารและใบสมัครสมาชิก

ประเภทสมาชิก

สมาชิกสามัญ:

นิติบุคคลและ/หรือบุคคลธรรมดา ที่ผ่านกระบวนการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกับสภาธุรกิจไทย–เมียนมาร์โดยชาระค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมบำรุงสมาชิกประจำปี

สมาชิกวิสามัญ:

บุคคลผู้ทรงเกียรติหรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณต่อสภาธุรกิจ ที่ได้รับเชิญเข้ามาเป็นสมาชิกโดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารสภาธุรกิจไทย–เมียนมาร์

อัตราค่าธรรมเนียม

  • ค่าสมาชิกแรกเข้า 3,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมบำรุงสมาชิก 5,000 บาท/ปี

* ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ditp
thaibiz
fti
umfcci
thaiembassy
jsccib
dica
ftimatching
boi