Featured

สัมมนา“เปิดประตูเมียนมา: อสังหาริมทรัพย์ในย่างกุ้ง กับโอกาสของผู้ประกอบการไทย”

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 -16.00 น. ณ ห้องประชุม SCG 802 ชั้น 8 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีเชิงสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ในย่างกุ้ง รวมทั้งวิเคราะห์โอกาสของผู้ประกอบการไทยในการเปิดตลาดด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในเมียนมา

กิจกรรมที่ทำ

 • สัมมนาหัวข้อเรื่อง “ติวเข้ม…รู้ลึก รู้จริง รู้ใจเมียนมา”

ด้วยสภาธุรกิจไทย-เมียนมา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (NEA) กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (TBAM) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM Bank) และธนาคารกรุงเทพ กำหนดจัดงานสัมมนาหัวข้อเรื่อง “ติวเข้ม…รู้ลึก รู้จริง รู้ใจเมียนมา”  วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา เวลา 08.30-17.00 น. ณ สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ NEA ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมโอกาสทางการค้าและการลงทุนสำหรับผู้ประกอบการและนักลงทุนของไทยที่สนใจตลาดเมียนมา รวมทั้งพัฒนาผู้ประกอบการของไทยให้มีศักยภาพในการแข่งขันด้านการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้ประกอบนิติบุคคลที่มีสินค้าและบริการเป็นของตนเองที่สนใจทำการค้าและลงทุนในเมียนมา

รายชื่อคณะกรรมการสภาธุรกิจไทย-เมียนมา วาระปี 2561-2563

 1. นายชาติชาย            พานิชชีวะ                                           ที่ปรึกษา
 2. นายปณิธาน             ปวโรฬารวิทยา                                   ที่ปรึกษา
 3. นายนิยม                 ไวยรัชพานิช                                  ที่ปรึกษา
 4. พันเอกดร.ศรัณยู       วิริยเวชกุล                                         ที่ปรึกษา          
 5. นายกริช                 อึ้งวิฑูรสถิตย์                                     ประธาน
 6. นายเกษตร              วิเศษศักดิ์สันติ                                รองประธาน
 7. นายวิชัย                 เข็มทองคำ                                         รองประธาน
 8. นางอภิรดี                สินสุขเพิ่มพูน                                 รองประธาน
 9. ดร.การุณ                สิทธิสัมฤทธิ์                                   กรรมการ
 10. นายณัฏฐชัย             อุดมวิทยารัตน์                                กรรมการ
 11. นางสาวณัฏฐิณี          อังควาณิชย์สุข                                กรรมการ
 12. นายณัฐพล               มีแสง                                          กรรมการ
 13. นายณัฐวัสส์             บุญสอน                                        กรรมการ
 14. นายทรงกฤฎต์                   ตั้งกิตไพบูลย์                          กรรมการ
 15. นายธานัท               โฆวัฒวินทะ                                  กรรมการ
 16. นางสาวบุญญารัสมิ์     ศรีใจสถาน                                   กรรมการ
 17. นายบุญรักษ์            พัฒนยินดี                                    กรรมการ
 18. นางสาวปภัสรา         อยู่รัมย์                                         กรรมการ
 19. นางสาวพุทธิภา         นุกุลประดิษฐ์                                 กรรมการ
 20. นางสาวลักษิกา         ปิ่นสุวรรณ                                     กรรมการ
 21. ม.ล.ลือศักดิ์             จักรพันธุ์                                       กรรมการ
 22. นายวิเชียร              เชิดชูตระกูลทอง                              กรรมการ
 23. นายวีระศักดิ์            สุตัณฑวิบูลย์                                   กรรมการ
 24. นายสรชัย               เตรียมชนะเดช                               กรรมการ
 25. นายสาณิต               รัตนาวะดี                                      กรรมการ
 26. นางสุทธิ์สมร            แสงสุรศักดิ์ชัย                               กรรมการ
 27. นางสุธิพร                เจียรยุทธศักดิ์                                 กรรมการ
 28. นายอมรพันธุ์            พูลสวัสดิ์                                       กรรมการ
 29. นายอำนาจ              ศรีจำเริญ                                      กรรมการ
 30. นายเอกพร              โฆษะครรชิต                                  กรรมการ
 31. นายธนวัฒน์             จิตบรรเทิงพันธ์                              กรรมการเหรัญญิก
 32. นายอดุล                 ขาวละออ                                      กรรมการนายทะเบียน
 33. นายกฤษฎา             ประเสริฐสุโข                                 กรรมการเลขานุการ

วัตถุประสงค์ของสภาธุรกิจไทย-เมียนมา

(1) ส่งเสริมธุรกิจระหว่างประเทศไทยและประเทศเมียนมารวมทั้งประเทศอื่นที่ กกร. มอบหมาย

(2) ส่งเสริมความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจ การค้า การบริการ การอุตสาหกรรม และการลงทุน

(3) ส่งเสริมความร่วมมือสู่ประเทศที่สามและประเทศใกล้เคียง หรือเปิดประตูสู่ประเทศที่สาม

(4) ส่งเสริมการขยายความร่วมมือของนักธุรกิจของทั้งสองประเทศเพื่อพัฒนาด้านธุรกิจและ เศรษฐกิจ  และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

(5) ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้กับนักธุรกิจที่สนใจติดต่อระหว่าง 2 ประเทศ

(6) เป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความรู้ ระหว่างสมาชิกกับหน่วยงานของรัฐและบุคคลทั่วไป

(7) ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง

สภาธุรกิจไทย-เมียนมา

สภาธุรกิจไทย-เมียนมา เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2553 โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ภายใต้การสนับสนุนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) โดยได้เห็นพ้องให้มีการดำเนินการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-เมียนมา (Thailand-Myanmar Business Council) เพื่อให้เป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนเมียนมา และรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกัน

ประวัติความเป็นมาสภาธุรกิจไทย-เมียนมา

สภาธุรกิจไทย-เมียนมา เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2553 โดยคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) ประกอบด้วย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย ภายใต้การสนับสนุนของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นายอลงกรณ์ พลบุตร) โดยได้เห็นพ้องให้มีการดำเนินการจัดตั้งสภาธุรกิจไทย-เมียนมา (Thailand-Myanmar Business Council) เพื่อให้เป็นกลไกในการสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนเมียนมา และรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกัน